تکسا | شبکه اجتماعی متن محور
راهی برای اشتراک افکار
ANDROID
IOS (SOON)
SUPPORT :
Sibnoteapp@gmail.com